Mã trước ô nhiễm Pilot trong hệ thống Massive Mimo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76689Mã trước ô nhiễm Pilot trong hệ thống Massive Mimo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76689