Nghiên cứu thiết kế Antenna sử dụng trong hệ thống truyền thông vô tuyến thế hệ mới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76690Nghiên cứu thiết kế Antenna sử dụng trong hệ thống truyền thông vô tuyến thế hệ mới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76690