Tích hợp thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm TAG cho tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76780Tích hợp thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm TAG cho tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76780