Quan niệm biện chứng trong Duy thức học Phật giáo (Qua Bát thức Tâm vương và 51 hành Tâm sở)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76797Quan niệm biện chứng trong Duy thức học Phật giáo (Qua Bát thức Tâm vương và 51 hành Tâm sở)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76797