Các năng lực quan trọng và thiết yếu nhất đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội từ góc nhìn của nhà tuyển dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76877Các năng lực quan trọng và thiết yếu nhất đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội từ góc nhìn của nhà tuyển dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76877