Kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính - nhân sự dành cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp 2012

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76955



Kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính - nhân sự dành cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp 2012

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76955