Sơ thảo lịch sử phát triển khoa học hành chính công thế giới: bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (sách chuyên khảo dùng trong đào tạo đại học và sau đại học)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76981Sơ thảo lịch sử phát triển khoa học hành chính công thế giới: bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (sách chuyên khảo dùng trong đào tạo đại học và sau đại học)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76981