Xây dưng Đảng cầm quyền trong quá trình phát triền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Lào

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76982Xây dưng Đảng cầm quyền trong quá trình phát triền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Lào

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76982