Về tác động của phân cấp quản lý đến địa vị pháp lý của chính quyền địa phương trong đổi mới tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76984Về tác động của phân cấp quản lý đến địa vị pháp lý của chính quyền địa phương trong đổi mới tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76984