Nghiên cứu chế tạo hạt nano cấu trúc lõi vỏ nhằm ứng dụng trong y – sinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7704Nghiên cứu chế tạo hạt nano cấu trúc lõi vỏ nhằm ứng dụng trong y – sinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7704