Bài giảng kỹ năng thuyết trình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/77350Bài giảng kỹ năng thuyết trình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/77350