Xác lập cơ sở khoa học cho việc phát triển du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7754Xác lập cơ sở khoa học cho việc phát triển du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7754