Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc nâng cao vai trò lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở huyện Thạch Hà hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/77630Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc nâng cao vai trò lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở huyện Thạch Hà hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/77630