Nhận thức, nhu cầu và các yếu tố tác động đến lựa chọn trường Cao đẳng - Đại học của học sinh trung học phổ thông hiện nay” (Nghiên cứu trường hợp tại trường THPT Việt Yên I - Bắc Giang)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/78937Nhận thức, nhu cầu và các yếu tố tác động đến lựa chọn trường Cao đẳng - Đại học của học sinh trung học phổ thông hiện nay” (Nghiên cứu trường hợp tại trường THPT Việt Yên I - Bắc Giang)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/78937