Nghiên cứu luật kết hợp, thử nghiệm khai phá cơ sở dữ liệu xuất nhập khẩu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/78962Nghiên cứu luật kết hợp, thử nghiệm khai phá cơ sở dữ liệu xuất nhập khẩu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/78962