Nâng cao hiệu quả bài toán sắp xếp với giải thuật song song

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/79059Nâng cao hiệu quả bài toán sắp xếp với giải thuật song song

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/79059