Thiết kế nhân ma trận thưa với véctơ trong tính toán song song và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7932Thiết kế nhân ma trận thưa với véctơ trong tính toán song song và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7932