Phát triển ứng dụng kết nối Facebook trên cơ sở giao thức Oauth (open authentication)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8002Phát triển ứng dụng kết nối Facebook trên cơ sở giao thức Oauth (open authentication)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8002