Cơ sở cơ học kỹ thuật : Cơ học lý thuyết trong kỹ thuật. Tập 2, Động lực học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80140Cơ sở cơ học kỹ thuật : Cơ học lý thuyết trong kỹ thuật. Tập 2, Động lực học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80140