Nâng cao hiệu năng mạng Adhoc đa chặng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8028Nâng cao hiệu năng mạng Adhoc đa chặng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8028