Nghiên cứu điều chế một số xúc tác lai z%Pt/SiO 2 /y%Al 2O3.x%SO 4.ZrO 2 cho phản ứng đồng phân hóa n-ankan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8038Nghiên cứu điều chế một số xúc tác lai z%Pt/SiO 2 /y%Al 2O3.x%SO 4.ZrO 2 cho phản ứng đồng phân hóa n-ankan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8038