Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học : từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam. (Sách chuyên khảo)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80486Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học : từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam. (Sách chuyên khảo)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80486