Thiết kế robot cơ cấu song song trên máy tính dựa trên kết quả mô phỏng động lực học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80487Thiết kế robot cơ cấu song song trên máy tính dựa trên kết quả mô phỏng động lực học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80487