Nghiên cứu đặc điểm sinh học chủng xạ khuẩn Streptomyces toxytricini (VN08 -A12) kháng bệnh bạc lá lúa do Xanthomonas oryzae

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80500Nghiên cứu đặc điểm sinh học chủng xạ khuẩn Streptomyces toxytricini (VN08 -A12) kháng bệnh bạc lá lúa do Xanthomonas oryzae

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80500