Giới thiệu tài liệu : Sách "Phủ biên tạp lục" và bản dịch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80559Giới thiệu tài liệu : Sách "Phủ biên tạp lục" và bản dịch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80559