Nghiên cứu các phương pháp phân lập Zerumbone có chất lượng cao từ thân rễ cây gừng gió (zingiber zerumbert sm.) và chuyển hóa Zerumbone thành các hợp chất có hoạt tính sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8059Nghiên cứu các phương pháp phân lập Zerumbone có chất lượng cao từ thân rễ cây gừng gió (zingiber zerumbert sm.) và chuyển hóa Zerumbone thành các hợp chất có hoạt tính sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8059