Tìm các đèo Khâu-Cấp và Nội-Bàng trên đường dụng binh của Trần Hưng Đạo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80599Tìm các đèo Khâu-Cấp và Nội-Bàng trên đường dụng binh của Trần Hưng Đạo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80599