Nghiên cứu các chỉ tiêu mạng lõi dựa trên công nghệ IP trong NGN và phương pháp đánh giá chất lượng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80637Nghiên cứu các chỉ tiêu mạng lõi dựa trên công nghệ IP trong NGN và phương pháp đánh giá chất lượng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80637