Địa lý kinh tế - xã hội thế giới. Tập 2, Các nước Châu Á

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81089Địa lý kinh tế - xã hội thế giới. Tập 2, Các nước Châu Á

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81089