Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Mobile GIS và GPS trong thu thập dữ liệu không gian về đất đai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8124Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Mobile GIS và GPS trong thu thập dữ liệu không gian về đất đai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8124