Nghiên cứu, chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa TiO 2 để hấp phụ, xử lý một số chất độc hại trong nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8128Nghiên cứu, chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa TiO 2 để hấp phụ, xử lý một số chất độc hại trong nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8128