Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin - thư viện : kỷ niệm 38 năm truyền thống đào tạo và 15 năm thành lập Khoa Thông tin - Thư viện (1973-2011 and 1996-2011)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81337Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin - thư viện : kỷ niệm 38 năm truyền thống đào tạo và 15 năm thành lập Khoa Thông tin - Thư viện (1973-2011 and 1996-2011)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81337