Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ Betulaceae và họ Zingiberaceae

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8139Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ Betulaceae và họ Zingiberaceae

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8139