Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu Nanospinen bậc ba AB2O4 (A = Cu 2+ , Zn 2+ ; B = Al 3+ , Cr 3+ ) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8143Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu Nanospinen bậc ba AB2O4 (A = Cu 2+ , Zn 2+ ; B = Al 3+ , Cr 3+ ) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8143