Một mô hình tìm kiếm vai trò trong mạng xã hội Twitter

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8203Một mô hình tìm kiếm vai trò trong mạng xã hội Twitter

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8203