Nghiên cứu phương pháp đo GPS động xử lý sau bằng máy thu một tần số với nhiều trạm cố định trong đo đạc địa chính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82176Nghiên cứu phương pháp đo GPS động xử lý sau bằng máy thu một tần số với nhiều trạm cố định trong đo đạc địa chính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82176