Nghiên cứu đặc tính Enzyme Chitinase từ nấm sợi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82179Nghiên cứu đặc tính Enzyme Chitinase từ nấm sợi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82179