Các hiệu ứng âm - điện - từ trong các hệ thấp chiều

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82180Các hiệu ứng âm - điện - từ trong các hệ thấp chiều

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82180