Tình hình nước Chiêm-Thành trước sau thế kỷ thứ mười (Theo chính sử của Trung Quốc)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82256Tình hình nước Chiêm-Thành trước sau thế kỷ thứ mười (Theo chính sử của Trung Quốc)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82256