Nhập môn công nghệ sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82826Nhập môn công nghệ sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82826