Kể chuyện danh nhân Việt Nam. Tập 3, Danh nhân khoa học Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83060Kể chuyện danh nhân Việt Nam. Tập 3, Danh nhân khoa học Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83060