Kể chuyện danh nhân Việt Nam. Tập 6, Danh nhân cách mạng Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83063Kể chuyện danh nhân Việt Nam. Tập 6, Danh nhân cách mạng Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83063