Đại tướng Võ Nguyên Giáp : Tư lệnh của các tư lệnh, Chính ủy của các chính ủy [100 sự kiện về vị tướng huyền thoại] (Tái bản lần 1)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83081Đại tướng Võ Nguyên Giáp : Tư lệnh của các tư lệnh, Chính ủy của các chính ủy [100 sự kiện về vị tướng huyền thoại] (Tái bản lần 1)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83081