Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam (lưu hành nội bộ): sách kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ và ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (1955 - 2015)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83244Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam (lưu hành nội bộ): sách kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ và ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (1955 - 2015)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83244