Sinh lý thực vật ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83538Sinh lý thực vật ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83538