Tổng hợp bất đối mạch ester của Hommoharingtonine

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8366Tổng hợp bất đối mạch ester của Hommoharingtonine

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8366