Quản trị hội đồng doanh nghiệp kiểu mới = New corporate governance

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83852Quản trị hội đồng doanh nghiệp kiểu mới = New corporate governance

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83852