Hóa học vô cơ cơ bản. Tập 1, Lý thuyết đại cương về hóa học. (Tái bản lần 10)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83965Hóa học vô cơ cơ bản. Tập 1, Lý thuyết đại cương về hóa học. (Tái bản lần 10)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83965