36 món ngon Hà Nội : tủ sách tinh hoa Thăng Long - Hà Nội. Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8411136 món ngon Hà Nội : tủ sách tinh hoa Thăng Long - Hà Nội. Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84111