Chế tạo và nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu cơ Polypyrol cấu trúc nanô

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8438Chế tạo và nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu cơ Polypyrol cấu trúc nanô

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8438